Kiedy i czy warto wystawić notę księgową na 40 euro?

Więcej informacji o notach księgowych na 40 euro znajdziesz tu.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury windykacyjnej, a może wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. W końcu zwłoka w przelaniu opłaty może być kwestią prostego przeoczenia czy chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Skorzystaj z darmowego generatora not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada też skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]