Kogo może reprezentować kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego?

Nie wszystkie przedsiębiorstwa radzą sobie w swojej branży. Często w wyniku niepomyślnych umów, niewłaściwego zarządzania czy po prostu nieprzewidzianych okoliczności, zadłużenie firmy zwiększa się tak gwałtownie, że pojawia się obawa o niewypłacalność w stosunku do wierzycieli czy wręcz o bankructwo firmy. W takich wypadkach warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – zawód podlegający regulacji

W pierwszym miesiącu 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy zapisów tego prawa nadawana uprzednio licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona wydawana przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymagania określone w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: obywatelstwo polskie, całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, nieposzlakowana opinia, uzyskanie tytułu magistra oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin jest organizowany co najmniej raz na pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na sto pytań z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa oraz finansów, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Przegląd kondycji firmy i opracowanie dalszych działań – zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali wcześniej syndycy. Syndyk działał tylko na zlecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad przedsiębiorcy na wiele miesięcy przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez dokonanie analizy sytuacji, w jakiej znajduje się firma i określenie najodpowiedniejszego dla danego podmiotu planu działania czy opracowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może też być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, ale też może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Ważne jest, aby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w przejrzysty sposób nakreślić dłużnikowi jego położenie, ponieważ restrukturyzacja w szeregu przypadków bywa przykrym i wielowątkowym procesem. Preferowaną cechą doradcy będzie też dobra orientacja w branży, w której działa restrukturyzowane przedsiębiorstwo, bo ułatwia to przygotowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie a następnie przedłożenie dłużnikowi najkorzystniejszych źródeł finansowania.